عزت السادات کوه ساری

عزت السادات کوه ساری

عزت السادات کوه ساری کارشناس ارشد برق- الکترونیک می باشم. دارای دو مقاله ISI و یک مقاله کنفرانس بین المللی 6 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و سما را دارم.

رزومه مدرس

رزومه مدرس