در عصر حاضر موضوع آموزش تبدیل به یک اصل مهم در تربیت و رشد علمی جوامع گردیده است، اما با توجه به محدودیت های زمانی و مکانی افراد، عملاً امکان شرکت در دوره ها به صورت حضوری، به کار بسیار دشواری تبدیل شده است. لذا شرکت مهندسی ره رایان پژوه در سال 1397 با ارائه طرحی، این مهم را برای اولین بار در کشور پیاده سازی نمود. IRCourse با ارائه بستری مناسب جهت معرفی دوره های مجازی توسط دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبر ایران و همچنین استفاده از ظرفیت های علمی این ارگان های آموزشی، درجهت ارتقای سطح دانش عمومی و فنی افراد جامعه گام برمی دارد. سیستم مذکور شرایط زیر را برای موسسات آموزشی فراهم می آورد:

  • معرفی دوره بصورت مجازی
  • برگزاری مجازی دوره ها
  • برگزاری آزمون مجازی
  • صدور گواهینامه بصورت مجازی